nơi:Trang chủ>> Phương thức liên hệ
Phương thức liên hệ
  Nhà máy:Công ty TNHH sản phẩm kim loại Litelon Quảng Tây
 • Địa chỉ(Add):Số B – 15 khu công nghiệp Y Lĩnh thành phố Nam Ninh, Quảng Tây
 • Điện thoại(Tel):0086-771-6015556
 • Fax(Fax):0086-771-6020862
 • Hộp thư(Email):info@litelon.com
 • Website(Web):www.litelon.com
  Công ty tiêu thụ:Công ty TNHH sản phẩm kim loại Thượng Dương Nam Ninh
 • Địa chỉ(Add):D1106 Vientiane East. Trung Đỉnh số 141 đại lộ Dân Tộc thành phố Nam Ninh, Quảng Tây
 • Số điện thoại bộ phận kinh doanh trong nước(Tel):0086-771-5849705/5384021
 • Di động(Mob):13878130060
 • Số điện thoại bộ phận kinh doanh quốc tế(Tel):0086-771-6119397
 • Fax(Fax):0086-771-5849405
 • Hộp thư(Email):sales@nn-sy.com