nơi:Trang chủ>> Về Litelon>>Mạng lưới kinh doanh tiêu thụ
Mạng lưới kinh doanh tiêu thụ
  • Từ kỹ thuật, tới sản xuất, các bộ phận quản lý của công ty đều phối hợp nhịp nhàng, quản lý thống nhất, lấy việc sản xuất kệ chứa hàng làm cơ sở, lấy nghiên cứu sáng tạo sản phẩm làm động lực; lấy việc kinh doanh tiêu thụ làm đầu tàu; thúc đẩy mạng lưới kinh doanh tiêu thụ và thương hiệu phát triển hài hòa, thực hiện toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh tiêu thụ.